Privacy

• Privacyverklaring
• De praktijk heet formeel: Borstvoedingcentrum Doesburg en omstreken. Adres: De Linie 3 b; 6982 AZ Doesburg
• De lactatiekundige is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij gaat op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en heeft passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Zij houdt zich aan de geldende regels voor de bescherming van de persoonsgegevens. Zo ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@borstvoedingcentrum.com

• Hieronder een overzicht en uitleg betreffende de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– voor en achternaam
– adresgegevens, telefoonnummer;
– e-mailadres
– gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de behandeling.
– voor en achternaam van baby
– geboortedatum van baby

• De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om een goede behandeling te geven. Hiervoor is het nodig om een goed inzicht te hebben in de relevante medische voorgeschiedenis
– Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
• De persoonsgegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent. Daarna is de lactatiekundige wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd. Conform de Wbgo moeten de patiëntengegevens 15 jaar bewaard worden.
• Delen van persoonsgegevens aan derden:
• Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden (denk aan huisarts of bedrijfsarts) zal alleen gebeuren na uw toestemming. Ook indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

• Rechten van de betrokkene:
– U heeft inzage in persoonsgegevens die de lactatiekundige verwerkt;
– U mag vragen wat de lactatiekundige met uw persoonsgegevens doet;
– U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze niet kloppen;
– U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of te beperken. Ook kunt u vragen om de persoonsgegevens over te dragen aan u zelf of een door u aan te wijzen partij. De lactatiekundige zal proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Niet altijd kan aan uw verzoek worden voldaan. Bijvoorbeeld als de lactatiekundige wettelijke verplichtingen daardoor niet na kan komen.

• Klachten:
• Mocht U klachten hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan graag contact met de lactatiekundige opnemen om dit samen te bespreken.
• Contactgevens: Monique Franck, Lactatiekundige IBCLC
• Tel: 06-40013556
• E-mail: info@borstvoedingcentrum.com
• Mocht U er samen met de lactatiekundige niet uit komen, dan kunt u zich dan ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebied van privacybescherming.